Biz hakda

“Zhiben” topary hakda

“Zhiben EP Tech Group” gözleg we ekologiýa taýdan arassa ösümlik süýüm materiallaryny öndürmek we ulanmaga gönükdirilen uly topar kärhanasydyr.Döredileli bäri, kompaniýa ekologiýa we daşky gurşawy goramak pudagyndaky çeşmeleri yzygiderli birleşdirip, ýokary derejeli gözleg we tehniki zehinleri toplap, önümçilikde öňdebaryjy önümçilik dolandyryş ulgamyny döredip, global perspektiwaly strategiki meýilnama düzýär.

Birnäçe ýyllyk çalt ösüşden soň, Zhiben ösümlik süýümi materiallaryny ýadro hökmünde ulanmak bilen doly üpjünçilik zynjyry modelini döretdi, müşderiler üçin çig mal üpjünçiligi, galyndylary ösdürmek, öndürmek we tehniki hyzmat etmek, önüm dizaýny, maslahat bermek, gaýtadan işlemek we öndürmek, enjamlary özleşdirmek, saklamak we logistika, tehnologiýa, satuwdan soňky hyzmat we ş.m., kofe we ​​çörek önümleri, QSR azyk hyzmaty, içgi çözgüdi, azyk we içgi ýaly ähli pudak müşderilerine baha döretmek we bermek üçin, 3C, saglygy goraýyş, gözellik we ş.m.

play_btn
Görüş2

Zhiben görnüşi

Ösümlik süýümlerini ulanmakda öňdebaryjy

“Zhiben” topary senagat we bazar düşünjeleri bilen yzygiderli hereket edýär, senagat görkezijisi bolmak bilen özüni berk sakla, şahsyýetleri, kärhanalary we guramalary yzygiderli pikirlenmäge ruhlandyrýar, daşky gurşawy goramak arzuwlary bilen durnukly strategiki täzelenmä we ajaýyp iş gymmatyna ýetmäge ýolbaşçylyk edýär.

tabşyryk

Hibiben missiýasy

Senagat siwilizasiýasynyň gözelligi bilen adam we tebigatyň durnukly ösüşine düşüniň.

Senagat siwilizasiýasynyň gözelligi bilen adam we tebigatyň gaýtadan işlenip bilinýän we yzygiderli ösmegine ýetmek üçin tehnologiýamyzy we gözleg-agtaryş güýjümizi, innowasiýa kuwwatymyzy, guramaçylyk netijeliligimizi ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary edýäris.

Zhiben esasy gymmatlyklary

Zhiben esasy gymmatlyklary

Hoşniýetlilik, täzelik, üznüksiz öňdebaryjylyk, uly üstünlikler we hyzmatdaşlyk

Näme üçin başlandygymyzy hiç haçan ýatdan çykarmarys, gymmatlyklarymyzy esaslandyrýarys.Bilelikde öwrenýäris we başga biri bilen işleýäris, her bir işimizde esasy gymmatlyklary ornaşdyrýarys.

Topar gurluşy

“Zhiben EP Tech” toparynyň gurluşy

Şençzheneniň baş edarasy

Satyş we marketing merkezi

Maliýe dolandyryşy

Gözegçilik bölümi

Marka we intellektual eýeçiligi dolandyrmak

Içerki we daşary ýurt logistika

Hukuk goldawy

Zhiben Dongguan

Gözleg we gözleg merkezi

Garaşsyz laboratoriýa & QC

Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak

CNC ussahanasy

Hiben Çongçin

Garaşsyz laboratoriýa & QC

CNC ussahanasy

Iýmit we içgi gaplaýyş önümçiligi

Preokary takyk gaplama önümçiligi

“Zhiben” enjamlaryny awtomatlaşdyrmak

Gözleg, enjamlary awtomatlaşdyrmak we akylly önümçilik ulgamyny öndürmek we dolandyrmak

Zhiben dizaýny

Önümleriň dizaýn we dolandyryş merkezi

Önümçilik esaslary

Zhiben döredileli bäri, sarp edijiler, kärhanalar we önümçilikler üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary öndürmekde we ulanmakda üznüksiz täzelikler hödürleýäris.

Çongçingde we Dongguanda ýerleşýän 2 sany ösümlik bazasy bilen, Zhiben 9 sany pulpa ulgamyna, 49 sany awtomatiki galyplaýyş maşynyna we dünýädäki ajaýyp kubok gapagy doly awtomatiki önümçilik ulgamyndan biri, QC-den başlap, gaplamaga çenli.Gündelik önümçilik kuwwaty 64 tonna töweregi we bazaryň zerurlyklaryna görä artmagy dowam etdiriň.

Ziben güýçleri

Ösümlik süýümini öwrenmek we ösdürmek

“Zhiben R&D” merkezi 80 hünärmenden ybarat bolup, önümiň hilini we marka keşbini ýokarlandyrmak üçin başlangyç dizaýndan başlap prototip görnüşine we önümçiligine çenli ösen gurallary we innowasiýa pikirlerini ulanýar.

Önümçilik enjamlary

“Zhiben Equipment Development” topary 80 adamdan ybarat bolup, dünýäde özboluşly doly awtomatiki süýümli kubok gapak önümçilik liniýasyny öz içine alýan dört görnüşli esasy enjamlary galyplaýyş maşynlaryny ösdürmegi we öndürmegi yzygiderli tamamlady.

CNC gaýtadan işlemek we tehnologiýa

Aýry-aýry önümleriň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen galyp, "0,1μfeed, 1μkutting, nm derejeli ýerüsti effekt" gazanmak üçin 6 ~ 8 täze nusga modeli synag önümçiligine girizilip bilner we köpçülikleýin önümçilik üçin 4 sany galyp her hepde gutaryp biler .

Zhiben dizaýn we ösüş merkezi

“Zhiben” -iň özbaşdak dizaýn studiýasy 500-den gowrak önüm öndürdi, “Red Dot”, “iF”, “WPO” ýaly dünýäde iň ýokary dizaýn baýraklaryna eýe boldy, sarp edijilere we kärhanalara ekologiýa taýdan arassa materiallaryň innowasion goşundylaryny hödürleýär.

Şahadatnama

Ösümlik süýümlerini ulanmakda öňdebaryjy hökmünde Zhiben esasy tehnologiýalarymyz bilen bazar üçin gymmatlyk we täze mümkinçilikler döredýän köp sanly halkara baýraklaryna, şahadatnamalaryna we patentine eýe.

  • Hormatlar we baýraklar
  • Ulgam şahadatnamalary
  • Önümleriň synag hasabatlary
  • Patentler
Çaý käsesi dizaýn baýragy

Çaý käsesi dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Dizaýn baýragy

Baş direktory

Baş direktory

Hormatly ýatlama

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Çaý käsesi dizaýn baýragy

Çaý käsesi dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Dizaýn baýragy

Baş direktory

Baş direktory

Hormatly ýatlama

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Çaý käsesi dizaýn baýragy

Çaý käsesi dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Daşky gurşaw gaplaýyş dizaýny baýragy

Dizaýn baýragy

Baş direktory

Baş direktory

Hormatly ýatlama

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

WPO Daşky gurşaw gaplama dizaýn baýragy

Dizaýn baýragy

ziben çonging zawody ISO 140001

ziben çonging zawody ISO 140001

Zhiben ISO 14001

ziben dongguan zawody ISO 9001

ziben dongguan zawody ISO 9001

Zhiben ISO9001

ziben dongguan zawody ISO 140001

ziben dongguan zawody ISO 140001

Zhiben ISO14001

zhiben dongguan zawodySA8000

zhiben dongguan zawodySA8000

Zhiben SA8000

“Zhiben” zawody

“Zhiben” zawody

BusinessB işewürlik sosial jogapkärçiligi kepillendirilen kärhana

Zhiben dongguan zawody BRC şahadatnamasy

Zhiben dongguan zawody BRC şahadatnamasy

BRC şahadatnamasy

zhiben dongguan zawodynyň hasabaty

zhiben dongguan zawodynyň hasabaty

ZHIBEN BRC Audit hasabaty

“Zhiben chongqing” BSCI şahadatnamasy

“Zhiben chongqing” BSCI şahadatnamasy

BSCI

Zhiben chognqing zawodynyň hasabaty

Zhiben chognqing zawodynyň hasabaty

Zhiben BSCI barlag hasabaty

zhiben chongqing zawody FSC şahadatnamasy

zhiben chongqing zawody FSC şahadatnamasy

Zhiben FSC -BVC

zhiben dongguan zawody ESTS şahadatnamasy

zhiben dongguan zawody ESTS şahadatnamasy

Zhiben FSC

ziben çonging zawody ISO 140001

ziben çonging zawody ISO 140001

Zhiben ISO 14001

ziben dongguan zawody ISO 9001

ziben dongguan zawody ISO 9001

Zhiben ISO9001

ziben dongguan zawody ISO 140001

ziben dongguan zawody ISO 140001

Zhiben ISO14001

zhiben dongguan zawodySA8000

zhiben dongguan zawodySA8000

Zhiben SA8000

“Zhiben” zawody

“Zhiben” zawody

BusinessB işewürlik sosial jogapkärçiligi kepillendirilen kärhana

Zhiben dongguan zawody BRC şahadatnamasy

Zhiben dongguan zawody BRC şahadatnamasy

BRC şahadatnamasy

zhiben dongguan zawodynyň hasabaty

zhiben dongguan zawodynyň hasabaty

ZHIBEN BRC Audit hasabaty

“Zhiben chongqing” BSCI şahadatnamasy

“Zhiben chongqing” BSCI şahadatnamasy

BSCI

Zhiben chognqing zawodynyň hasabaty

Zhiben chognqing zawodynyň hasabaty

Zhiben BSCI barlag hasabaty

zhiben chongqing zawody FSC şahadatnamasy

zhiben chongqing zawody FSC şahadatnamasy

Zhiben FSC -BVC

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Pestisidler REACH19072006 PAHs

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

SVHC-e ýetiň

“Zhiben Tray Test Repor”

“Zhiben Tray Test Repor”

Halogent

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

ROHS şahadatnamasy

Zhiben gapagy Synag hasabaty

Zhiben gapagy Synag hasabaty

Kompost HOME şahadatnamasy

Önümleriň synag hasabatlary

Önümleriň synag hasabatlary

Önümleriň synag hasabatlary

Zhiben kubogynyň synag hasabaty

Zhiben kubogynyň synag hasabaty

GBT36787

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

AP (2002) 1

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Aspergius niger - ATCC6275 Bacilus subtilis ATCC6633

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Geksawalent hrom (Cr (V))

Zhiben kuboklarynyň synag hasabaty

Zhiben kuboklarynyň synag hasabaty

TUV tarapyndan berlen kompost öý şahadatnamasy

“Zhiben” ýöriteleşdirilen gap-gaç synagy hasabaty

“Zhiben” ýöriteleşdirilen gap-gaç synagy hasabaty

62B 9462EC

Zhiben Dishwares synag hasabaty _F

Zhiben Dishwares synag hasabaty _F

FDA

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

Ekotoksiklik

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

EU PFOA PFOS Sertifikat tebigy reňk

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

EU PFOA PFOS Kepilnama ak reňk

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

Daşky gurşawda kompostlamak U.BH-40-2.6w

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

GBT36787 (Tebigy reňk)

Zhiben gapagy synag hasabaty

Zhiben gapagy synag hasabaty

GBT36787 (Ak reňk)

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

TUV tarapyndan berlen kompost öý şahadatnamasy

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

FDA şahadatnamasy

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Ftorsyz

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Tempokary Temp

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

LFGB şahadatnamasy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

EC 19352004

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Pestisidler REACH19072006 PAHs

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

SVHC-e ýetiň

“Zhiben Tray Test Repor”

“Zhiben Tray Test Repor”

Halogent

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

ROHS şahadatnamasy

Zhiben gapagy Synag hasabaty

Zhiben gapagy Synag hasabaty

Kompost HOME şahadatnamasy

Önümleriň synag hasabatlary

Önümleriň synag hasabatlary

Önümleriň synag hasabatlary

Zhiben kubogynyň synag hasabaty

Zhiben kubogynyň synag hasabaty

GBT36787

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

AP (2002) 1

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Zhiben gapaklarynyň synag hasabaty

Aspergius niger - ATCC6275 Bacilus subtilis ATCC6633

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Idenapyk synag hasabaty bilen “Zhiben” kubogy

Geksawalent hrom (Cr (V))

Çongçin ibeniben

Çongçin ibeniben

Çongçin ibeniben

Zhiben Tehniki

Zhiben Tehniki

Zhiben Tehniki

Dongguan Zhiben

Dongguan Zhiben

Dongguan Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Çongçin ibeniben

Çongçin ibeniben

Çongçin ibeniben

Zhiben Tehniki

Zhiben Tehniki

Zhiben Tehniki

Dongguan Zhiben

Dongguan Zhiben

Dongguan Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Çongçin ibeniben

Çongçin ibeniben

Çongçin ibeniben

Zhiben Tehniki

Zhiben Tehniki

Zhiben Tehniki

Dongguan Zhiben

Dongguan Zhiben

Dongguan Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Şençzhenen Zhiben

Şençzhenen Zhiben